ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Текст документу, наведений нижче, є офіційною пропозицією (публічною офертою) згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України, фізичної особи-підприємця Сєроштан-Татарінова Аліна Олександрівна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, виданого Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією № запису 2 069 000 0000 021001 від 28.09.2009 р. (в подальшому - «Виконавець»/»Студія»), адресованою будь-якій юридичній або фізичній особі, в тому числі фізичній особі-підприємцю, самозайнятій особі (в подальшому – «Замовник»/»Користувач»), укласти Публічний договір про надання послуг на сайті blackandwhite.ua (в подальшому – «Договір»), на нижчевикладених умовах, однакових для всіх Користувачів. В подальшому разом іменуються – Сторони.

1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Користувачем заповнення своїх Персональних даних шляхом, вказаним нижче та ознайомлення з даним Договором.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси вебсайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що складається з доменного імені blackandwhite.ua;

Виконавець/Студія — Фізична особа-підприємець Сєроштан-Татарінова Аліна Олександрівна, є юристкою та патентною повіреною України №336, що спеціалізуються в наданні послуг у сфері права інтелектуальної власності. При цьому Сторони усвідомлюють, що послуги можуть надаватись як особисто ФОП так і співробітниками ФОП, а також особами, які працюють згідно цивільно-правових договорів;

Публічна Оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якому Користувачу, у відповідності зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір щодо надання послуг на визначених у ньому умовах;

Акцепт – повна і безумовна згода Замовника на укладання Договору на умовах, визначених у Публічній Оферті, надання згоду на своїх Персональних даних обробку для цілей надання Виконавцем Послуг, погодженням з умовами договору публічної оферти;

Замовлення – інструкції та інформація, що надається Замовником Виконавцю шляхом заповнення обов'язкових полів у Заявках є невід'ємною частиною цього Договору;

Послуги – надання Виконавцем юридичних послуг, зокрема послуг у сфері інтелектуальної власності;

Тариф – вартість Послуги, основні з яких визначені на Сайті;

Плата за Договором – включає в себе оплату Замовником Послуг Виконавця в та/або оплату державних зборів та державного мита.

Відомство – Національний орган інтелектуальної власності (Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом даного Договору є надання Замовнику Виконавцем, після здійснення Замовником Акцепту на умовах, визначених у розділі 4 цього Договору, Послуг через Сайт на визначених у Договорі умовах.

3.2. Обсяг Послуг, вартість (Тариф) Послуги та розмір плати, що має здійснити Замовник для отримання послуг визначені у розділі Вартість на Сайті.

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

4.1. Підтвердженням повної та безумовної згоди Замовника на укладання Договору є вчинення Замовником наступних дій одним із зазначених нижче способів:

(1) заповнення флагової кнопки (чекбоксу) у Заявках; або

(2) заповнення флагової кнопки (чекбоксу) у Заявках та/або натисканням кнопки «Надіслати» у запиті на консультації.

4.2. При цьому датою Акцепту Публічної оферти Замовником та датою отримання Акцепту Виконавцем є дата заповнення Замовником Заявки. Будь-яке підписання Договору Сторонами не вимагається, але Сторони можуть додатково укладати Договори про надання юридичних послуг та/або Договори замовлення.

5. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

5.1. Виконавець заявляє та гарантує наступне:

5.1.1. він є суб'єктом господарювання та має право на здійснення діяльності з надання Послуг, що є предметом даного Договору. Виконавець та його наймані працівники та субвиконавці мають належну кваліфікацію для надання Послуг за цим Договором;

5.1.2. він має всі права та повноваження для укладення та виконання цього Договору;

5.2. Замовник заявляє та гарантує наступне:

5.2.1. він є дієздатною фізичною особою, яка діє від свого власного імені або як фізична особа-підприємець, або на законних підставах від імені фізичної чи юридичної особи, в тому числі від імені фізичної особи-підприємця чи самозайнятої особи;

5.2.2. він не входить до переліку осіб стосовно яких існують чи застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи;

5.2.3. він має всі права та повноваження для укладення та виконання цього Договору;

5.2.4. зміст та положення цього Договору, в тому числі про обсяг, зміст, характер та вартість Послуг, йому повністю зрозумілі та що Акцепт цього Договору здійснено не під впливом тиску, обману чи помилки;

5.2.5. всі дані, інформація, відомості та документи, зазначені чи надані Замовником є точними та достовірними;

5.2.6. він буде оперативно інформувати Виконавця про всі зміни даних, відомостей чи інформації, які можуть вплинути на якість та/чи обсяг отриманих ним Послуг;

5.2.7. він повністю ознайомлений з підставами для відмови в реєстрації торговельних марок, промислових зразків, корисних моделей та винаходів згідно законодавства України та Міжнародних норм;

5.2.8. він повністю обізнаний з тим, що надання правової охорони (реєстрація) торговельних марок в Україні здійснюється за результатами експертизи відповідно до положень законодавства України, строки якої не встановлені, та що він розуміє всі ризики винесення попередньої відмови в їх реєстрації;

5.2.9. він повністю обізнаний з тим, що надання правової охорони (реєстрація) промислових зразків, корисних моделей, винаходів в Україні здійснюється згідно положень законодавства України під відповідальність Заявника, строки якої не встановлені, та що він розуміє всі ризики винесення попередньої відмови в їх реєстрації

5.2.10. він повністю обізнаний з тим, що передбачені чинним законодавством зміни до бібліографічних відомостей за поданими заявками на реєстрацію знаків для товарів і послуг (торговельних марок), в тому числі електронними, можуть бути здійснені у порядку, передбаченими чинним законодавством Україні;

5.2.11. він повністю ознайомлений з особливостями здійснення прав інтелектуальної власності малолітніх та неповнолітніх осіб;

5.2.12. він повністю ознайомлений з розмірами державних зборів за дії з торговельними марками, промисловими зразками, корисними моделями, винаходами та державного мита за видачу свідоцтва/патенту та строками їх сплати підтвердженням чого є проставлення відмітки;

5.3. Сторони усвідомлюють, якщо Тариф зазначений на Сайті «від» - Замовник сплачує вартість згідно надісланого рахунку Виконавця.

5.4. Сторони усвідомлюють, якщо Тариф не зазначений на Сайті Замовник сплачує вартість згідно надісланого рахунку Виконавця.

6. ПРАВА та ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИКОНАВЦЯ.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

6.1. Виконавець зобов'язаний:

6.1.1. вчиняти дії відповідно до змісту даного йому у Заявці доручення;

6.1.2. повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення;

6.1.3. сплатити державні збори та мито відповідно до положень чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності;

6.1.4. оплата державних зборів та мита здійснюється Виконавцем шляхом їх прямого банківського переказу на поточний рахунок Відомства, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1 запитувати у Замовника інформацію, відомості та дані, у тому числі персональні дані, необхідні для надання Послуг після Акцепту Замовником цього Договору;

6.2.2. відмовити в реєстрації Замовнику у випадку неотримання від нього згоди на збір, обробку та використання персональних даних та інформації або у випадку неотримання від нього згоди на Акцепт;

6.2.3. призупинити виконання доручення у випадку неотримання своєчасно винагороди;

6.2.4. зазначати Замовника (та/або вже зареєстровані об'єкти інтелектуальної власності Замовника) публічно як свого клієнта, в тому числі в мережі Інтернет, дотримуючись при цьому принципів політики охорони та захисту конфіденційної інформації.

6.2.5. в разі, якщо виникає конфлікт інтересів або на думку Виконавця такий конфлікт інтересів може виникнути в майбутньому, Студія зобов'язується відмовити Користувачу в наданні своїх Послуг, якщо Студія представляла / представляє клієнта з протилежними інтересами й конфлікт потенційно може розпочатися або вже існує, але не був вирішений (далі — конфлікт інтересів);

6.2.6. У випадку настання обставин зггідн оп.6.2.5 Студія:

- зобов'язується повідомити Користувача письмово або усно про конфлікт інтересів та про відмову від надання Послуг;

- зобов'язується в найбільш короткі терміни, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів із дня повідомлення Користувача про конфлікт інтересів, знищити (видалити) всю інформацію / відомості, що були надані даним Користувачем;

- не несе жодної відповідальності перед Користувачем за вказану відмову (ненадання Послуг);

6.2.7. змінити вартість Послуг, шляхом зміни відомостей про це на Сайті. При цьому, якщо Сторони підписали Договір, вартість послуг не може змінитись;

6.2.8. вносити зміни та доповнення до Публічної оферти;

6.2.9. змінити вартість послуг, державних зборів, мит у разі зміни таких тарифів Відомством; При цьому, не зважаючи на те, що Сторони уклали/підписали Договір, вартість змінюється;

6.2.10. інші права, передбачені цим чинним законодавством України та цим Договором.

6.3. надання Виконавцем Послуг здійснюється з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00.

6.4. надання Послуг здійснюється на умовах 100% передплати.

7. ПРАВА та ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА.

7.1. Замовник зобов'язується:

7.1.1. ознайомитися з положеннями договору Конфіденційності та цього Договору, в тому числі з умовами надання та вартістю послуг, з підставами для відмови в реєстрації торговельних марок/ промислових зразків/ корисних моделей/винаходів, з особливостями здійснення прав інтелектуальної власності малолітніх та неповнолітніх осіб, з інформацією про розміри державних зборів за дії з об'єктами права інтелектуальної власності та декретом про мито в частині, що стосується предмету цього Договору.

7.1.2. дотримуватись положень цього Договору, законодавства у сфері інтелектуальної власності тощо.

7.1.3. надавати Виконавцю точні, достовірні та повні дані, інформацію, відомості та документи.

7.1.4. оперативно інформувати Виконавця про всі зміни даних, відомостей чи інформації, які можуть вплинути на якість та/чи обсяг отриманих ним Послуг, в тому числі, але не обмежуючись: адреси електронної пошти, контактного телефону.

7.1.5. вчасно (у зазначені Виконавцем строки) оплачувати винагороду, державні збори та мито відповідно до положень чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності.

7.1.6. надати Виконавцю, за його запитом, та у зазначені строки довіреність встановленої форми.

7.1.7. інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. Замовник має право:

7.1.1. отримувати Послуги своєчасно;

7.1.2. одержувати необхідну точну та достовірну інформацію про діяльність Виконавця;

7.1.3. отримувати інформацію про Послуги, умови їх надання та вартість;

7.1.4. інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та чинним законодавством України.

7.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за дії (або бездіяльність), а також прийняті рішення державних органів, уповноважених здійснювати реєстрацію об`єктів інтелектуальної власності.

7.5. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами у разі виникнення у них претензій та/або позовних вимог, пов'язаних із будь-якими юридично значущими діями Замовника, що включають, але не обмежуються, подання електронних заявок на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), продовження строку дії (підтримання чинності) охоронних документів на знаки для товарів і послуг, винаходів (корисних моделей) та промислових зразків.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, що зазнав Замовник внаслідок порушення ним прав інтелектуальної власності третіх осіб в результаті отримання Послуг за цим Договором.

7.7. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за:

7.7.1. зміст поданих ним даних;

7.7.2. порушення положень цього Договору та чинного законодавства України;

Довіритель самостійно відповідає за дотримання ним авторських прав і прав третіх осіб на об`єкт інтелектуальної власності, за дотримання законів «Про рекламу», «Про інформацію», «Про авторське право й суміжні права» і вимог інших Законів України, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності;

7.7.3. за будь-які юридичні наслідки, що матимуть місце внаслідок несплати державних зборів і мита у зазначені Виконавцем строки та/або сплати їх у меншому розмірі;

7.7.4. за точність, достовірність та актуальність даних, відомостей та інформації, переданих Виконавцю в рамках укладання та виконання цього Договору;

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити, або які знаходяться поза впливом Сторін. До таких обставин відносяться: стихійні явища (пожежа, повінь та інші природні катаклізми), військові дії будь-якого роду, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а також інші явища та обставини, що визнаються форс-мажорними відповідно до чинного законодавства України. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін бере на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

8.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана повідомити іншу Сторону про такі обставини як тільки це стане практично можливим, шляхом направлення повідомлень на адресу електронної пошти. З боку Замовника – вказаної на Сайті, з боку Виконавця - [email protected].

8.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більш ніж 24 (двадцяти чотирьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків, у тому числі упущеної вигоди.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів всі та будь-які розбіжності та спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням даного Договору. Замовник погоджується, що для цілей вирішення таких розбіжностей та спорів між Сторонами обов'язковим для використання засобом комунікації є листування за електронною адресою: [email protected].

9.2. У випадку, якщо розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до процесуального законодавства України.

9.3. Припинення Договору не звільняє Сторони від відповідальності за виконання зобов'язань, що виникли до моменту його припинення.

10. СТРОК ДІЇ

10.1. Строк дії та зміна умов Публічної Оферти:

10.1.1. публічна Оферта набуває чинності з моменту її розміщення (оприлюднення на Сайті) blackandwhite.ua;

10.1.2. виконавець має право вносити зміни або доповнення до Публічної оферти, розмістивши нову її редакцію у відповідному розділі на вебсайті blackandwhite.ua. Нова редакція Публічної оферти набуває чинності з моменту її розміщення на вебсайті Виконавця, якщо інше не передбачено безпосередньої в новій редакції Публічної оферти.

10.2. Строк дії та припинення Договору:

10.2.1. договір набуває чинності з моменту отримання Акцепту Виконавцем та діє до повного виконання зобов'язань Виконавцем.

10.2.2. дострокове припинення (розірвання) Договору можливе:

10.2.2.1. у будь-який час за згодою Сторін;

10.2.2.2. з ініціативи Виконавця у разі порушення Замовником положень щодо оплати винагороди Виконавцю шляхом направлення відповідного повідомлення Замовнику на адресу електронної пошти, вказану у Заявці;

10.2.2.3. з ініціативи Замовника у випадку порушення Виконавцем положень цього Договору шляхом направлення відповідного повідомлення Виконавця на адресу електронної пошти [email protected].

10.2.2.4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Всі відомості про фінансові, комерційні, організаційні, правові та інші аспекти діяльності Користувача, які стали відомі Студії в ході переговорів, а також під час надання юридичних послуг та виконання юридичних дій є конфіденційною інформацією.

11.2. Студія зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію без письмової згоди Користувача, за винятком таких випадків:

- при наданні Конфіденційної інформації співробітникам Студії та її уповноваженим представникам в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов'язків;

- при отриманні письмового запиту від компетентного органу державної влади України, відповідь на який вимагає розкриття Конфіденційної інформації;

- для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем;

- у разі використання Конфіденційної інформації з метою отримання банківських послуг в обсязі, достатньому для здійснення банком обслуговування;

- при зверненні у відповідні державні органи для захисту своїх прав та/або інтересів;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Протягом дії Договору в нього, з ініціативи Виконавця, можуть вноситися зміни та доповнення у порядку, передбаченому цим Договором.

12.2. Визнання будь-якого положення даного Договору судом незаконними, недійсними або неможливими до застосування, ніяким чином не впливає на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору.

12.3. Невід'ємну частину цього Договору становить Політика конфіденційності.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець, Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), реєстраційний № 336

Сєроштан-Татарінова Аліна Олександрівна

Платник єдиного податку за ставкою 5%. Не є платником ПДВ.
Дата взяття на облік: 28.09.2009
Номер взяття на облік: 2 069 000 0000 021001
IBAN: UA193052990000026009036218871
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Поштова адреса: а/с 121, м. Київ, 04209

Нова Пошта: Київ, відділення 92